Bestyrelsesmøde 25. juni 2020 | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Bestyrelsesmøde 25. juni 2020

Udgivet den 14. juni 2020

Dagsorden og bilag

DAGSORDEN

 

1.Orienteringer vedr.

  • Bonavents dødsbo og salg af lejligheden
  • Covid-19 og [Konsjös]
  • Nøgleudskiftningen
  • Valuarvurdering

2. Oprydning og fremtidig disponering af fællesarealer

For at imødekomme andelshavernes ønsker og prioriteringer foreslås følgende, jf. kælderrumsnummereringen på vedlagte kælderplan:

  • Der indrettes værksted (+ vinteropbevaring have gårdinventar og opbev. af partytelt i det disponible kælderrum 9
  • Kælderrum 2b opdeles i 3 kælderrum, som benævnes 2b, 2c og 2d.
  • 3a prioriteres til opbevaring af dæk (3b og 3c er udlejet til henholdsvis Carsten og Mette)
  • Det disponible kælderrum nr. 8 reserveres til møde, bordtennis og legerum.

Lofts- og kælderrum disponeres efter følgende regler:

Til hver bolig hører et pulterrum på loftet. Andelshavere kan herudover i det omfang der er ledige lokaler leje enten ét lofts- eller ét kælderrum. Ledige rum tildeles efter en pr. 1/6 2020 etableret venteliste, hvor de fem andelshavere som p.t. ønsker ekstra rum optages i rækkefølge ved lodtrækning.

Lejen for ekstra pulterrum på loftet og pulterrumsbokse i kælderen fastsættes til 100 kr./md og for egentlige kælderrum uændret 200 kr./md.

I konsekvens af reglerne opsiger foreningen det ene loftsrum med 3 md. varsel hos andelshavere som i dag råder over 2 loftsrum og 1 kælderrum.
Bilag om disponering af fællesarealer

 

3. Gårdfesten 29/8

4. Tilbud håndværkerydelser
Der er indhentet tilbud vedr. elevatorservice, VVS, El og ejendomsservice (glatførebekæmpelse, trappevask og vinduespudsning). Udbudsbrev og oversigt over indkomne tilbud vedlægges til drøftelse.
Bilag:
– Udbud af håndværksydelser
– Oversigt tilbud

5. Udskiftning af facadevinduer og maling af vinduer på gårdsiden
Kommunikationen med Larsen & Søndergård er ikke tilfredsstillende og det er usikkert om der kan etableres en tilfredsstillende rådgivningsaftale med firmaet. 3 rådgivningsfirmaer er derfor anmodet om tilbud på opgaven.
Bilag: Udbud af rådgivningsopgaven

6. Altanregnskab og altanbidrag
Altanregnskabet er modtaget 12/6 fra SWE i mail, der også indeholder oplysninger om altanbidrag og regulering af aconto bidrag.
Bilag:  Mail og Anlægsregnskab

7. Husorden
Er der behov for ændringer/præciseringer i de foreslåede regler for rygning og grill?

8. Vedtægtsændringer / ventelisteregler
Bestyrelsen har i mailkorrespondance primo maj dels godkendt at der i forslaget til nye vedtægter ikke skal optages bestemmelser om tidligere garantier for andelshavere og dels at ventelister i henhold til §3 stk. 4 skal administreres efter følgende regler:
” I henhold til §3 stk. 4 i A/B Danas vedtægter har andelshavere fortrinsret til leje af ledige lokaler i foreningen og tildeling af sådanne lokaler sker efter tidspunktet for indtegning på venteliste hos bestyrelsen.
På den baggrund oprettes ventelister for henholdsvis ledige garager, kælderrum og loftrum. Ved oprettelsen opfordrer bestyrelsen alle andelshavere til inden en given frist at anmelde interesse for optagelse på ventelisterne. Ved anmeldelsesfristens udløb opføres andelshaverne på de respektive lister efter anciennitet i foreningen. Herefter er det alene tidspunktet for indtegning på venteliste der afgør rækkefølgen, idet der dog ved samtidig indtegning foretages lodtrækning.”
– Bemærk forslaget om venteliste for lofts- og kælderrum under pkt. 2. Her er ønsker om ekstra rum indkaldt med svarfrist 1/6, og vedtages forslaget om oprettelse af venteliste til disse rum pr. 1/6, så skal de citerede regler ændres til alene at omfatte venteliste for garager.

9. Dato for ekstraordinær generalforsamling i august

10. Evt.

20200625 Bilag sag 2.pdf

20200625 Bilag Sag 4.1 Indhentning afr håndværkertilbud.pdf

20200625 Bilag Sag 4.2 Håndværkertilbud_Oversigt tilbud.pdf

20200625 Bilag sag 5 Udbudsbrev rådgivningsaftale.pdf

20200625 Bilag sag 6 NYT tilrettet byggeregnskab 27.5.2020.pdf

20200427 Husorden.FORSLAG.20200427 -GF.pdf

20200625 bestyrelsesdagsorden.docx

Skriv et svar