Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020 | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020

Udgivet den 18. september 2020

Referat fra mødet

Referat
Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00
Sted: Hos Mette
Til stede: Mette, Anne, Erik, Henrik, Christian og Kurt. Afbud fra Bo p.gr. af ferie. Endvidere deltog vicevært Martin i mødet.

Dagsorden

 

Arbejdsdag og gårdfest
Bilag 1 Tilmeldingsoversigt vedlægges.
Mette og Erik meldte sig som ansvarlige for at arrangere morgenmad og aftensmad, Henrik påtog sig at opstille en prioriteret liste over øvrige arbejdsopgaver ud over oprydning, herunder evt. opstilling af partytelt.
Kurt og Claus bestiller hver en trailer hos Silvan til afhentning kl. 09.00.
Der er morgenmad kl. 10 med opdeling i arbejdshold og planlægning af dagen
Apotekets ventilationsanlæg
Kurt orienterede om at han den 10/8 har sendt mail til apoteket, hvori der blev gjort redegjort for at udgifterne vedr. vedligeholdelse og evt. udbygning af ventilationsanlægget påhviler lejeren.

Orientering om salg af lejligheder

Bonavents lejlighed 42 1.tv.
Der foreligger overdragelsesaftale. Kurt har dog spurgt administrator om der skal suppleres med oplysninger om kommende vedligeholdelsesarbejder samt om altanprojektet, dets finansiering og den nye valuarvurdering. Underskrift på overdragelsesaftalen afventer afklaring af disse spørgsmål.

Carsten Lunds lejlighed 42 st. tv.
Nr. 1 ved lodtrækningen har trukket sig og tilbuddet er nu gået videre til nr. 2
Status vedr. Bonavents dødsbo
Kurt redegjorde for status, herunder at der i forbindelse med fraflytning af lejligheden skulle udarbejdes en fraflytningsrapport. Boet skal dels dække huslejerestancen og betaler for udbedring af mangler i fraflytningsrapporten.

Projekt nye vinduer mv.

Aftale med rådgiver
Bilag 5.1 Oversigt over rådgivertilbud
Bilag 5.2 Mødenotat MMake
Det blev med forbehold for generalforsamlingens endelige godkendelse besluttet
– at indgå aftale med MMake om teknisk byggerådgivning på vilkår at undersøgelse og budgetoverslag vedr. tag, kviste og hele gesimsen er indeholdt i den faste pris uanset tidsforbrug og at tilsyn med de nævnte arbejder ligeledes er indeholdt. Derimod afregnes projektering og udbud af disse arbejder efter tidsforbrug, dog således at der inden projekteringen aftales et maksimalt tidsforbrug
– at undersøge utætheder ved kviste og tag samt behovet for reparation af gesimsen inden projektering og udbud som foreslået af MMake
– at sidstnævnte undersøgelse, såfremt generalforsamlingen ikke godkender rådgiveraftalen eller projektet, honoreres med indtil 15.000 kr.

Projektbeskrivelse
Det blev besluttet
– at caféens vinduespartier kan inddrages i projektet, idet bestyrelsen skal godkende ønskede ændringer. Foreningen dækker udgifterne til projektering og et beløb svarende til udskiftning af bestående enkeltruder med sædvanlige termoruder. Udgifter herudover som følge af ændringer i vinduespartierne skal caféen selv afholde.
– at der alene indhentes tilbud på træ-aluvinduer fra henholdsvis Velfac og IdealCombi
– at der indarbejdes option på evt. udskiftning af kældervinduer
– at byggeudvalget udarbejder indstilling vedr. vinduesudstyr: anverfer, stormkrog, sikringsbeslag, pudsebeslag, udluftningsventil.

Tidsplan.
Caféen ønsker at der i tidsplanen tages hensyn til at den får omsætningsnedgang og at april maj -juni er en periode hvor caféen normalt har omtrent ½ af sin årsomsætning. Den ser derfor gerne at projektet fremrykkes til februar-marts eller udskydes til august-september.

Økonomi
Flemming Larsens budget fra 11/2 lyder på ca. 3,2 mio. kr. inkl. moms men ekskl. teknisk byggerådgivning og arbejde på tag/kviste. De samlede udgifter må derfor forventes at løbe op i ca. 3,5 mio. kr. hvortil skal lægges udgifter til reparation af tag, kviste, gesims og evt. gavle.
Til finansiering af disse opgaver råder vi over henlæggelser på ca. 1,1 mio. kr. og salgsprovenuet fra 42, 1. tv.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes til onsdag den 16/9 kl. 19.00.
Christian bestiller lokale i medborgerhuset på Danasvej (alternativt i café [Konsjös]. P.gr.a. Covid-19 situationen henstilles at der kun møder én fra hver husstand.
Dagsorden

Valg af dirigent
Godkendelse af vedligeholdelsesprojekt nye vinduer mv., herunder

Aftale med byggerådgiver
Tidsplan
Overordnet budgetramme
Bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå entreprisekontrakter

Vedtægtsændringer
Ny husorden
Ventelisteregler (garager og ekstra pulterum)

Eventuelt
Under evt. drøftedes forskellige forhold vedr. bl.a. dørpumper, gårdtoilet, husorden og indretning af kælder efter oprydningen.

 

 

Ref Kurt

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[invalidsignature] Christian Egmont-Petersen <christian@egmont-petersen.dk>

Modtager

A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>

Cc

<bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-18 23:22

Godkendt herfra.

Tak for din indsats Kurt!

// Christian

+45 25252808

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[partialpass] Erik Løvstrøm Mogensen <erlomo52@gmail.com>

Modtager

A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>

Cc

<bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-19 00:16

Hermed godkendelse af referat.

/Erik

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[partialpass] Henrik Jagd Nissen <henrikjagdnissen@icloud.com>

Modtager

A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>

Cc

<bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-19 10:40

20200818 Referat BM 18-8-2020 Kurt.docx(~722 KB)

Hej Kurt,

 

Eneste bemærkning er til pkt. 5b.

 

Jeg synes man bør tilføje under “valg af vinduetype” i afsnittet:

– at der alene indhentes tilbud på træ-aluvinduer fra henholdsvis Velfac og IdealCombi. Rådgiver gør dog opmærksom på at en vinduesløsning der ville have som formål at bringe ejendommens facade tilbage til det originale og oprindelige udtryk, ville kræve træ-træ vinduer – altså træ udvendig og træ indvendig.

 

Da referatet bliver lagt ud til beboerne og vi skal have beboernes tilslutning til vinduesprojektet, synes jeg det er en relevant information.

 

Bh Henrik

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[partialpass] Anne Alsing Petersen <alsingmandrup@gmail.com>

Modtager

Henrik Jagd Nissen <henrikjagdnissen@icloud.com>

Cc

A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>, <bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-19 13:19

Hej Kurt

Ok til referat fra mig.

VH Anne

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[partialpass] mette katarina mardell løwert <mmloewert@gmail.com>

Modtager

A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>

Cc

<bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-20 16:53

Hej Kurt

Tak for godt referat !

Hilsen Mette

 

Emne

Re: Referat fra dagens bestyrelsesmøde

Afsender

[partialpass] A/B Dana <kurt@egedal-christoffersen.dk>

Modtager

<bestyrelsen@abdana.dk>

Dato

2020-08-20 18:26

Godkendt.

Venlig hilsen

 

Kurt Egedal Christoffersen