To vedtægtsspørgsmål | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

To vedtægtsspørgsmål

Udgivet den 08. maj 2020

Jf. mail herom, bedes bestyrelsens medlemmer tage stilling til de to punkter, som er gengivet i det følgende.

Til bestyrelsen

Jeg har lige to bemærkninger til forslaget om nye vedtægter:

 1. Ifølge referatet skulle vi lige tjekke, om der skulle være behov for at indsætte ABF’s alternative vedtægtsbestemmelser for §15 stk. 5 m.fl. (bestemmelser som skal sikre foreningen mod tab, hvis der tidligere er givet garanti for lån til overtagelse af en andel). Inden jeg skrev til Westergaard herom, kom jeg i tanke om, at det ville være en god idé lige at tjekke Årsrapporten, idet evt. garantier skal være nævnt her.
  Det fremgår af Årsrapportens note 20, at administrator oplyser, at der ikke er stillet garantier for andelshavere. Jeg finder det derfor ufornødent at spørge administrator herom og konkluderer, at der ikke er behov for de alternative bestemmelser.
 2. Ifølge samme referat blev det vedtaget at medtage den hidtidige bestemmelse i §3 stk. 4 om andelshaveres fortrinsret til leje af lokaler. Bestemmelsens sidste punktum har følgende formulering: “Tildeling af sådanne lokaler sker efter tidspunktet for indtegning på venteliste hos bestyrelsen.
  Vi og tidligere bestyrelser (samt andelshavere) har ikke været opmærksomme på denne vedtægtsbestemmelse. Den er i hvert fald ikke blevet fulgt ved tildeling af ledige kælder- og loftsrum. Aktuelt er problemet, at vi den 21/1 på bestyrelsesmødet vedtog følgende:
  Bestyrelsesbeslutningen strider mod vedtægen. Der er behov for en harmonisering, som jeg foreslår gennemført ved, at vedtægten opretholdes og vi opretter ventelister til de nævnte lokaliteter efter først til mølle princippet, dog således at hvis f.eks. to andelshavere ønsker at komme på venteliste til garage, så er det den andelshavere, som har længst anciennitet i foreningen, der kommer først og ved lige anciennitet trækkes lod om rækkefølgen. – Anciennitetskriteriet har jeg sat ind for at råde bod på, at andelshaverne ikke har været tilstrækkeligt orienteret om ventelistemuligheden, og fordi jeg husker, at mindst én andelshaver forgæves har forsøgt at komme på venteliste, forgæves fordi der ikke blev ført en venteliste.

Jeg lægger denne mail på hjemmesiden til votering, idet jeg vil bede om jeres kommentarer der, men vi kan også holde et videomøde om de to punkter, hvis det ønskes.

 

Venlig hilsen

 

Kurt Egedal Christoffersen

 • Henrik Jagd Nissen siger:

  Hej Kurt,

  Ad pkt. 1
  Som jeg ser det handler §15 stk. 5 om:
  “Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender overdragelsessummen først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver”.
  Det der omhandler “Bestemmelser som skal sikre foreningen mod tab, hvis der tidligere er givet garanti for lån til overtagelse af en andel”, kan jeg ikke umiddelbart se er at finde under §15. Jeg har brug for at forstå sammenhæng og
  hvorledes “lån til overtagelse” kommer ind i billedet.
  Derudover mener jeg at “først til mølle princippet” som skitseret, skal defineres klarere så det er lige vilkår for alle omkring annoncering, opskrivning etc.
  Ad pkt. 2
  Det blev på seneste generalforsamling drøftet at der skulle oprettes en venteliste for interesserede lejere til eksempelvis garager – hvorefter tildeling af garage ville foretages ved simpel lodtrækning. Jeg kan ikke tilslutte mig en bestemmelse hvor det er “den andelshavere, som har længst anciennitet i foreningen, der kommer først og ved lige anciennitet trækkes lod om rækkefølgen”. Jeg fornemmede måske nok på generalforsamlingen at de nuværende garagelejeres holdning til rimeligheden i de nuværende garagelejeres ret til leje af garagerne, kunne hænge sammen med “først til mølle princippet” – i dette tilfælde højst anciennitet. Jeg mener at en venteliste med lodtrækning er lige ret for alle, såfremt vi ikke gør garageleje tidsbegrænset med mulighed for genforhandling/opsigelse.

 • Kurt siger:

  ad. Henriks kommentar:

  Pkt.1:
  Henvisningen til §15 stk, 5 m.fl. skulle dække over de alternative bestemmelser i standardvedtægten (nævnt aller sidst i dokumentet) under overskriften “Ved garantier efter tidligere lov”, hvor jeg i forslagskolonnen havde skrevet at jeg ikke kunne vurdere evt. behov for denne og følgende bestemmelser, hvor det er en alternativ ny §16 der omhandler regler som skal sikre foreningen mod tab. – Vi besluttede at det skulle tjekkes om vi havde udstedt garantier og dermed havde behov for de nævnte §§.
  I og med at vi ikke har udstedt garantier og ikke har ønsker om at give adgang hertil, så er der ikke behov for flere overvejelser om eventuel optagelse af disse bestemmelser i vores vedtægter. Det er dette synspunkt, jeg gerne vil sikre opbakning til.

  Pkt.2:
  Jeg har ingen stærke følelser om inddragelse af et anciennitetsprincip ved oprettelse af venteliste. Det centrale er at venteliste oprettes efter udmelding om at den oprettes med angivelse af frist for indtegning på indtegning på 1. udgave. Hvis der ved fristens udløb er flere ønsker om at komme på ventelisten, trækkes der lod og efterfølgende kan man komme på efter første til mølle. Nye andelshavere skal orienteres om ventelistemulighederne.
  Og så er der ancienniteten. Den har i sig selv ingen mening, men i og med at andelshavere faktisk i alle årene har haft ret til at komme på venteliste og derfor kan føle sig snydt, jan så kan en anciennitetsregel som en engangsforeteelse ved listens oprettelse regel råde bod herpå.- Jeg ville ikke have foreslået det, hvis jeg ikke havde hørt et bestyrelsesmedlem give udtryk for, at vedkommende havde prøvet at komme på venteliste. – Jeg dropper gerne forslaget, hvis jeg er den eneste der synes at nogen kan føle sig snydt. – Og da ventelistereglerne i min optik selvstændigt skal til drøftelse på en generalforsamling, fordi generalforsamlingen skal have en tilbagemelding vedr. garageudlejning, så behøver vi ikke at ændre selve vedtægtsbestemmelsen i §3 st.4. – Det der er behov for justering af er vores beslutning på mødet den 21/1 under pkt. 8. Denne beslutning er ikke kommet med i denne hjemmesideudgave af min mail, men den står i den mail i fik tilsendt og naturligvis i mødereferatet.

 • Kurt siger:

  Ventelisteregler

  Det er svært at afkode flere af tilkendegivelserne om ventelisteregler for leje af ledige lokale, idet det ikke tilkendegives om enighed er med mig, Henrik eller Bo. Jeg har derfor udarbejdet nedenstående supplement med konkrete forslag, som jeg vil bede alle om at forholde sig til på hjemmesiden idet det er for administrativt tungt for mig at skulle kopiere over. Alternativet vil være et videomøde.

  Når jeg har foreslået anciennitet som et muligt prioriteringskriterium ved etablering af venteliste til ledige garager, så skyldes det udelukkende kendskab til at en andelshaver (Mette) tidligere uden held har forsøgt at blive skrevet op. Det må man jo affinde sig med når der ikke føres venteliste. Min i min optik/moral stiller det sig noget anderledes når det efterfølgende viser sig at bestyrelsen efter vedtægterne skulle føre venteliste.
  Jeg ville selv i en sådan situation blive godt og grundig fornærmet over ikke at blive behandlet ordentlig. Vi kan desværre ikke løse problemet ved at placere Mette først på listen (underforstået at hun allerede står der) idet det vel må forventes at flere andelshavere vil have det synspunkt at de også ville have bedt om at komme på venteliste hvis de havde vidst at det var en mulighed.
  Anciennitetskriteriet nulstiller problematikken forstået på den måde at interesserede andelshavere vil få den plads på ventelisten som de ville have fået hvis de havde søgt ved optagelse i foreningen.

  Med dette udgangspunkt kan ventelistereglerne foreslås formuleret således (forslag 1):
  I henhold til §3 stk. 4 i A/B Danas vedtægter har andelshavere fortrinsret til leje af ledige lokaler i foreningen og tildeling af sådanne lokaler sker efter tidspunktet for indtegning på venteliste hos bestyrelsen.
  På den baggrund oprettes ventelister for henholdsvis ledige garager, kælderrum og loftrum. Ved oprettelsen opfordrer bestyrelsen alle andelshavere til inden en given frist at anmelde interesse for optagelse på ventelisterne. Ved anmeldelsesfristens udløb opføres andelshaverne på de respektive lister efter anciennitet i foreningen. Herefter er det alene tidspunktet for indtegning på venteliste der afgør rækkefølgen, idet der dog ved samtidig indtegning foretages lodtrækning.

  Et alternativ (forslag 2) til anciennitet kunne være, at bestyrelsen i forbindelse med etablering af ventelisterne oplyser, at der allerede for godt 1 år siden foreligger en anmodning om at blive skrevet op og at bestyrelsen gerne hører, hvis der skulle være andre der tidligere har bedt om at komme på venteliste. I givet fald prioriteres sådanne tidligere ansøgninger ved lodtrækning og forud for nye anmodninger som efterfølgende prioriteres ved lodtrækning.

  Endelig er der den model (forslag 3) hvor bestyrelsen ser helt bort fra fortiden, dvs. der indkaldes anmodninger om optagelse på venteliste inden en fastsat frist og man optages på ventelisterne efter lodtrækning og efterfølgende efter tidspunktet for indtegning.

  Jeg prioriterer selv forslag 1

  Bh
  Kurt

 • Bo siger:

  I forhold til ventelisterregler, forslag 1-2-3, vil jeg efter moden overvejelse stemme for forslag 1, primært fordi det efter min mening er bedst i overensstemmelse med de hidtidige vedtægter og dermed mest transparent.
  I prioriteret rækkefølge vil jeg derefter stemme for 2, dernæst 3.

 • Henrik siger:

  Jeg prioriterer Forslag 3. Det er efter min opfattelse den mest rene løsning, taget i betragtning at vi alle i bestyrelsen har forholdsvis høj anciennitet, og det faktum at ventelistereglerne ikke indtil nu i foreningen historie er blevet fulgt. Jeg er helt med på at Forslag 1 for de fleste måtte være den mest fredelige løsning, og accepterer naturligvis et flertal for denne løsning.

 • Skriv et svar