Udkast ny husorden til kommentering | A/B Dana

A/B Dana

← Tilbage til nyheder

Udkast ny husorden til kommentering

Udgivet den 04. marts 2020

Hej Bo har udarbejdet vedlagte udjast til ny husorden, som erstatning for nugældende (se under beboerinfo) og indholdende regler for altanerne.

Vi har lagt udkast til nye vedtægter til høring bland andelshaverne og det kunne vi også gøre med dette udkast. Må jeg bede om hurtige bemærkninger til udkastet, herunder til at lægge det til høring?

 

HUSORDEN

for

EJENDOMMEN H.C. ØRSTEDSVEJ 38 / DANASVEJ 42,

ANDELSBOLIGFORENINGEN DANA

 

Benyttelse af lejligheder og lokaler

 

§ 1 Enhver beboer og bruger er forpligtet til at drage omsorg for at hele husstanden, medarbejdere,

besøgende og gæster udviser fornødent hensyn over for de andre beboere og omverdenen.

Unødig støj og anden generende adfærd skal undgås. Musikudøvelse og benyttelse af elektriske

apparater af enhver art, der afgiver lydsignal, må kun ske indendørs og for lukkede vinduer.

I perioden 24 – 06 må sådan aktivitet ikke finde sted, hvis den kan høres af nogen uden for

lejligheden.

 

Brug af boremaskiner og andre særligt støjende maskiner må ikke finde sted før kl. 08:00 eller

efter kl. 20:00, søndag dog ikke før kl. 10:00.

 

Rygning er indendørs alene tilladt i egen lejlighed. Der må ikke ryges på fællesarealer, elevator, trapper, køkkentrapper kældre eller lofter. Rygning udendørs kan ske på gaden i en vis afstand fra gadedøre og port, eller i gården i en vis afstand fra opholdsarealer, døre og vinduer. Der må ikke kastes skodder på gaden, i gården eller i kloakker. Askebæger skal benyttes.

 

§ 2 I tilfælde af skader på lejlighedens installationer, ledninger eller bygningsdele, som kræver

hurtig udbedring for at undgå, at skaden bliver større eller breder sig, skal der straks gives besked

til ejendommens vicevært, administrator eller et medlem af bestyrelsen. I andre tilfælde gives

meddelelse til viceværten snarest muligt.

 

Andelshavere har vedligeholdelsespligt, jf. vedtægtens bestemmelser herom. Enhver forandring/modernisering skal anmeldes til bestyrelsen, jf. vedtægten. Hvis ikke helt særlige vilkår gør sig gældende, vil bestyrelsen godkende forandringsarbejde under forudsætning af, at byggelovgivningen overholdes, at der indhentes eller er indhentet byggetilladelse, hvis der er krav herom og at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, herunder at arbejder, der kræver autorisation, udføres af autoriserede mestre (el, vand, gas og kloak).

 

Benyttelse af fælles rum, herunder trapper, gangarealer og loft

 

§ 3 På trapper, gange og andre fælles arealer må ingen henstille ejendele, hverken midlertidigt eller permanent, medmindre bestyrelsen har givet særskilt samtykke dertil og betinget af, at de

retningslinjer, der måtte være fastsat herfor, til enhver tid overholdes.

 

Lofts- og kælderrum skal altid holdes aflåst.

 

Cykler, løbehjul, barnevogne og udendørs legetøj kan henstilles i kælderen på de dertil anviste steder. Barnevogne, der i brug som sådanne, kan dog stilles på reposen under hovedtrappe.

 

Affald må kun anbringes i de dertil indrettede containere. Anvisning på containeren, i containerrummet og foreningens hjemmeside om, hvordan affaldet skal sorteres, skal altid respekteres. Døren til containerrummet skal holdes lukket.

Storskrald kan anbringes i det dertil indrettede storskraldrum. Reglerne for storskrald, jf., opslag i rummet og på kommunens hjemmeside skal altid følges. Lågen til storskraldrummet skal

lukkes straks efter deponering af storskrald.

 

 

Benyttelse af udendørsarealer

 

Porten til ejendommens gård skal altid lukkes, så den er aflåst straks efter passage.

Ejendommens døre til gade, gård og kælder skal holdes aflåst. Der må ikke gives adgang til nogen,

som ikke har lovligt ærinde til ejendommen. Dog kan døre til køkkentrapper holdes åbne i dagtimerne i tørvejr, når beboere opholder sig i gården og man forinden har sikret sig, at porten til

gaden er låst.

 

Motorkøretøjer, bortset fra knallerter, må ikke parkeres i gården. [Tilføjet: Af- og pålæsning i kortere perioder er dog tilladt, ligesom håndværkere, der arbejder i ejendommen midlertidigt må parkere i gården. I andre tilfælde, hvor der ikke kan findes parkering på gaden, må gården undtagelsesvist benyttes til parkering. Køretøjet må ikke blokere for adgang til garagerne, transformator- eller skralderum. I disse tilfælde skal man placere en seddel i køretøjets forrude med oplysning om telefonnummer, så man kan få kontakt til køretøjets fører. Køretøjet skal flyttes straks, det er muligt at få plads på gaden og senest næste morgen.]

 

Cykler, løbehjul og knallerter skal henstilles i kælder eller på de dertil indrettede steder i gården. Cykler og knallerter m.v., som ikke længere er i brug, skal fjernes fra ejendommens område.

 

[Udgår?:Paraboler og andre antenneanlæg må ikke anbringes udvendigt på ejendommen, men alene på ejendommens loft såfremt det er efter ansøgning godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte vilkår om bl.a. placering og størrelse, herunder at andre andelshavere skal have adgang til tilslutning til opsatte paraboler og antenneanlæg.]

 

Forurening af ejendommens indendørs eller udendørs arealer, mure, vægge, lofter eller

installationer skal straks fjernes af den pågældende. Kan den pågældende ikke selv foretage det

fornødne, skal der rettes henvendelse til viceværten, som sørger for den fornødne rengøring på

bekostning af den, hvis husstand var årsag til forureningen.

 

Beskadigelse af ejendommens indendørs eller udendørs arealer, mure, vægge, lofter eller

installationer skal straks anmeldes til viceværten, som herefter drager omsorg for, at skaden

udbedres på bekostning af den, hvis husstand var årsag til skaden.

 

Altaner

§ 5 Brugen af altanen beror på almindelig sund fornuft og adskiller sig ikke væsentligt fra et åbent vindue.

 

Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til kasser eller opbevaring af møbler i stil

med loftrum.

 

Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild på altanerne. Det er kun tilladt at bruge små gas- eller el-grill. Grill areal må ikke overstige 65×50 cm og gasflaske må max. være på 11 kg af hensyn til brandfare og røggener.

 

For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at hænge fuglefoder

op, efterlade madvarer eller dyrefoder ude på altanerne. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.

 

Altanerne må ikke indhegnes med net og lignende. Til evt. afskærmning af altanerne må der bruges

forsvarligt fastgjort ensfarvet sejldug eller naturprodukt. Farven skal være mørkegrå med farvekoden U171 og dugen udført af materialet Dickson Orchestra. Dette kan fx anskaffes hos altanbutikken.dk.

 

Altanerne, samt væggene og lofterne må ikke males.

 

Brug af lamper på altanen må ikke være til gene for de øvrige beboere

 

Der må ikke plantes planter, der ødelægger murværk med deres hæfterødder o.l. op ad bygningens

ydre mure.

 

Altankasser og potter skal monteres, så de vender ind i altanen, medmindre det er altankasser der er beregnet til at hænge uden på rækværket. De skal være fæstnet så godt, at der ikke er nogen

nedstyrtningsfare.

 

Vanding af planter og rengøring af altanen skal ske med forsigtighed af hensyn til underboerne.

 

Der må ikke spilles musik på altanerne. I øvrigt gælder de almindelig husordensregler for

ejendommen.

 

Andelshavere med altan er selv ansvarlig for løbende vedligeholdelse og oliering af altanens

trægulv og håndliste i træ.

 

Foreningen står for al udvendig vedligeholdelse af altanerne.

Husorden.Udkast 20200304.docx

 • Mette siger:

  jeg har ingen kommentarer. syntet det er klar til høring hos beboerne
  Hilsen Mette

 • Kurt siger:

  Anni Jørgensen har i mail af 12/3 tilkendegivet:
  “Hej Kurt.
  Har læst udkastet til ny husorden og synes, at det ser meget fornuftigt ud – også med de ændringer, der er indsat (parkering i gården og parabolantenner).”

 • Skriv et svar